Teelttechniek

ECOLOGISCHE TEELT VAN WIJNDRUIVEN                                            

Inhoud:   

  1. Onderscheid tussen (tafel)eetdruiven en (wijn)persdruiven.
  2. Teeltprincipes:Bodemvruchtbaarheid
  3. Plantenvoeding
  4. Bodembewerking
  5. Plantgoed
  6. Planten van een wijngaard:
  7. Verzorging na het planten
  8. Bodembewerkingen in jonge aanplant         
  9. Rassen keuze: traditionele soorten en de nieuwe schimmelresistente soorten.

1.Onderscheid tussen (tafel)eetdruiven en (wijn)persdruiven

Er is wel degelijk een verschil tussen eet en wijndruiven, niet enkel het verschil van telen in een serre bij         eetdruiven en het telen in open lucht van persdruiven.Bij de teelt van eetdruiven komt het er op aan eengrote en sappige bes te bekomen, bij de persdruif daarentegen speelt het suikergehalte een veel grotere rol.

 Enkele gegevens:

Het suikergehalte van eetdruiven ligt tussen 50 à 60 Öchsle bij de persdruif ligt dat tussen 60 à100 Öe ,ongeveer 20à25% meer.

De zuurtegraad ,die voor het maken van wijn zeer belangrijk is, daar hij aan de basis ligt van smaak en houdbaarheid, ligt bij de eetdruif aan 3à6 gr./L.een stuk lager dan bij de persdruif ,waar hij 6à10 gr./L.bedraagt.

Hoe dik de eetdruiven ook zijn bij het persen van de druif ligt de sapopbrengst 20à30%lager dan bij de persdruif.

Bij de teelt zijn er grotere verschillen merkbaar, de eetdruif word in hoofdzaak geteeld op blijvende gesteltakken , bij de persdruif word er vervangsnoei gedaan zodat deze vruchten draagt op jong hout.

De druivenplanten gaan daardoor veel langer mee dan de planten met blijvende gesteltakken.

2.Teeltprincipes:Het verkrijgen en opdrijven van de bodemvruchtbaarheid

De voornaamste hoeksteen in de bodemverrijking is de groene bodembedekking. Die zorgt voor levensruimte voor een veelzijdige flora waarin nuttige insectenbestrijders zich

Kunnen nestelen.Wil men de bodem in stabiele en gezonde toestand krijgen en houden dient men  hem in te zaaien met groenbemesters die de bodem luchtig en vochtig houden.Het bedekt houden met  grasstroken en of groenbemesters is een alternatief voor de monokultuur die de druiven teelt is.

3.Plantenvoeding.

Bij de plantenvoeding speelt de onderbegroeiing ook een belangrijke rol , het zorgt voor organisch materiaal dat een bepaalde energietoevoer verzekert.De stikstof voorziening   kan men op peil houden door het inzaaien van vlinderbloemigen  zoals  klavers.Men zorgt ook voor een gesloten kringloop door snoei en druiven resten terug in de wijngaard te brengen onder de vorm van kompost.

Voor de teelt van persdruiven zijn de lichtere vochthoudende bodems het best geschikt, een bodem met een te hoog grondwaterpeil is te vermijden . De optimale hoeveelheden voedingsstoffen:

Per mg/100gr grond zijn:  Bij een lichte bodem         Bij een zwaardere bodem

K(kalium-potas)                               15-20                                  20-40

P (fosfor)                                          10-20                                  10-25

Mg(magnesium)                               8-10                                    10-20

De pH waarden  moeten liggen bij 6 voor lichte en 6.5à7 bij zwaardere bodems.De pH kan men bijsturen door het bekalken van de bodem.

Het Humus gehalte van een biologische wijngaard ligt het best rond 2à3%, een te hoog humus en stikstof gehalte geeft een weelderige groei ,meer kans op ziektes en het heeft een ongunstig effect op het afrijpen van het hout in het najaar waardoor er ernstige vorstschade kan optreden.

Het is sterk aan te raden bij de  aanleg van een wijngaard om een bodemonderzoek te laten uitvoeren zodat men de hier boven opgegeven waarden kan vergelijken, en zo nodig kan bijsturen.

Voor het aanplanten van een wijngaard biedt de Bodemkundige Dienst twee opties aan: een bodemvruchtbaarheidsanalyse van uw bodem of een perceelsgeschiktheidsonderzoek.

Bij de analyse van de bodemvruchtbaarheid zal één van onze staalnemers ter plaatse komen voor het nemen van bodemstalen. Aangezien het wortelgestel van wijnstokken zich tot diep in de bodem kan ontwikkelen, worden er stalen genomen van drie bodemlagen: van 0 tot 30 cm diepte, van 30 tot 60 cm diepte en van 60 tot 90 cm diepte. Op elk bodemstaal wordt een standaardgrondontleding uitgevoerd waarbij volgende parameters geanalyseerd worden: de bodemzuurtegraad (pH), het koolstofgehalte, de gehalten aan voedingselementen (P, K, Mg en Ca) en het gehalte aan natrium. Indien gewenst wordt ook het boorgehalte (supplement van ....... euro excl. BTW)  gemeten of de chlorosekrachtindex  (supplement van ........euro excl. BTW) gemeten.  De resultaten van de chemische bodemanalyses worden beoordeeld volgens de evaluatiecriteria van de Bodemkundige Dienst van België en er wordt een bekalkings- en bemestingsadvies specifiek voor de bodem en voor druiventeelt opgesteld voor de eerstkomende drie teeltjaren. Bij dit onderzoek krijgt u dus enkel informatie over de bodemvruchtbaarheid; geen informatie over de geschiktheid van uw perceel voor het aanplanten van wijnstokken.  De kostprijs van een standaardgrondontleding is .......€ (excl. BTW); wanneer er een standaardgrondontleding van de 3 lagen wordt uitgevoerd (wat we aanraden bij het aanplanten) wordt er korting gegeven per staal en komt dit op een totaal van .......€ (excl. BTW).

Wanneer u meer informatie wenst over de geschiktheid van het perceel voor de aanplant van wijnstokken (microklimaat, bodemopbouw en bodemwaterhuishouding) en aanbevelingen voor geschikte onderstammen kan er een perceelsgeschiktheidstudie worden uitgevoerd. Bij deze studie worden vooraf de geologische kaart,  de topografische kaart en bodemkaart bestudeerd. Op basis van deze eerste gegevens wordt de heterogeniteit aan bodems ingeschat en wordt het terreinwerk gepland. Het terreinonderzoek wordt uitgevoerd door een team van een ingenieur en een technieker. Tijdens dit onderzoek worden door middel van profielkuilen en –boringen gedetailleerde bodembeschrijvingen gemaakt van het perceel. Bij deze profielbeschrijvingen gaat de aandacht naar de kleur (Munsell), textuur (palpatie), structuur, vochttoestand, verdichtingstoestand, organisch materiaal, biologische activiteit, roest- en gleyverschijnselen en andere karakteristieken m.b.t. de bodemwaterhuishouding.  Op het terrein worden ook bodemstalen genomen voor de bepaling van de  bodemvruchtbaarheid van het perceel (zoals in optie 1 beschreven).   Aan de hand van de gedetailleerde perceels- en bodembeschrijving en de analyseresultaten wordt het perceel in zones ingedeeld en wordt de geschiktheid van deze zones bepaald. Per zone worden er geschikte variëteiten en onderstammen aangeraden.

Op aanvraag wordt een gepaste offerte opgemaakt met beschrijving van de werken en te verwachten resultaten. Hiertoe dient u de exacte ligging van het perceel (coördinaten, adres of kadasternummer) mee te delen. De kostprijs van dit onderzoek bedraagt ongeveer .......€ excl. BTW  afhankelijk van de grootte en complexiteit  van het onderzoek

Alvast bedankt,

Sofie Reynaert

Bodemkundige Dienst van België vzw.

Afdeling Onderzoek en Studies

------------------------------------------------

4.Bodembewerking:

De bodem word voor de aanleg van een wijngaard diep los gemaakt zonder de grondlagen om te draaien men kan tevens de nodige organische stoffen onder werken.Om dichtslempen te vermijdenis het raadzaam  een groenbemester in te zaaien.

5.Plantgoed:

Daar de aanschaf van ecologisch geteelde haast onmogelijk is kan men beroep doen op traditioneel plantgoed.

Plantenbescherming en verzorging:

De ecologische plantenbescherming begint met de opkweek, plantafstanden, vormgeving van het gewas door winter en zomersnoei alsook de bladwandverzorging tijdens het groeiseizoen.

Wenselijk is de aanplant van schimmel tolerante rassen.

6.Planten van een wijngaard:

Plantafstanden: Tussen de rij 1,8 tot 2 meter In de rij 1,2 tot 1,4 meter

Wijnbergpalen: Metalen hoek en rijpalen :

Plantstokken:  Deze doen dienst als steun aan de plant, het kan in bamboe, hout of metaal.

Draad: aanbinddraden buigdraad van 2.2mm en beweegbare hechtdraden van 2,2mm  of 2 mm

Ankerkabels draadspanners en toebehoren : Gripple   

Voorbereiding van de bodem: De bodem zou moeten bewerkt worden tot op 60à80cm door een spitmachine diepwoeler of met de spade. Voor het planten de bodem vlak en los maken.

De beste plantperiode: ligt tussen half APRIL tot HALF MEI nadat de bodem zich heeft opgewarmd en is opgedroogd.

Voorbereiding van de planten: De planten komen kort voor  de plantperiode uit de koelruimtes.Voor het planten worden de wortels op handbreedte ingekort. Er moet op gelet worden dat de wortels niet opdrogen tijdens het planten op het veld,ze hebben er voordeel bij dat ze 6 tot max.15 uur in water worden gezet zodat ze water kunnen opnemen.

Planten van de druivelaar: Met de spade wordt een ruim plantgat gemaakt (40 cm diep en zo groot dat de wortels niet naar boven staan).De aarde van het diepste van het plantgat word gemengd met 1à2L.plantaarde of overrijpe kompost.De wortels worden gelijkmatig verdeeld en afgedekt met fijne aarde en licht aangedrukt.Dan kan worden aangegoten, het gat vullen met aarde en licht aandrukken.De ent zal zich ongeveer 3cm boven de grond bevinden.

                                  !!!!!!!! IN GEEN ENKEL GEVAL BEMESTING IN HET PLANTGAT!!!!!!!!!

Er kan ook worden aangeplant met onze plantmachine en paaldrukker7.Verzorging na het planten:

Bij droogte en bij droge grond kan er nog worden nagegoten.Bemesting is niet aan te raden,het zou kunnen leiden tot het slecht afrijpen van het hout. Na het uitkomen wordt het sterkste takje aangebonden,andere zullen we uitnijpen op twee bladeren.De dieven die ontstaan op de onderste 60cm van de toekomstige stam worden zorgvuldig uitgebroken, zodat er een sterke stam ontstaat.De dieven die boven de 60cm ontstaan laat men groeien en worden in een later stadium ingekort tot op het 2de of 3de blad.Tegen eind augustus word de hoofdtak ingenepen boven de hoogste draad.

8:Bodembewerkingen in jonge aanplant:

In de rij zal men de bodem vrij houden van begroeiing ( 50à60cm breed)Tussen de rijen zaait men het best een mengsel van groenbemesters zoals phacelia, wikke, klaver enz.Rond de plant wordt de grond regelmatig los gemaakt.

9:Rassenkeuze

In de druiven rassen lijst vindt men traditionele en resistente rassen bij elkaar. Voor de biologische teelt van druiven zijn in de toekomst de resistente soorten van heel groot belang daar er een nul -optie komt op het gebruik van koper in de bestrijding van valse meeldauw.Bij proefaanplantingen in Duitsland en Zwitserland hebben de vermelde resistente rassen goede resultaten opgeleverd.Voor de amateur wijnbouwer (maker)zijn ze bijzonder aan te raden, voor de commerciële wijnbouw zijn er nog maar enkele toegestaan in België, Nederland, Duitsland en Zwitserland.

          

        

                                                                                                              


Teelttechniek

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x